Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Thuật Toán Của Tình Yêu

THUẬT TOÁN CỦA TÌNH YÊU

Nhà xuất bản Lao động

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Đàm Oanh

1

Sửa bản in: Thanh Huyền

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

THE MATHEMATICS OF LOVE

Copyright © 2015 by Dr. Hannah Fry

All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Published by arrangement with the original

publisher, TED Books/Simon & Schuster, Inc.

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa TED Books/Simon & Schuster, Inc và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Fry, Hannah

Thuật toán của tình yêu / Hannah Fry ; Bùi Thu Hà

dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.

- 188tr. ; 19cm

Tên sách tiếng Anh: Mathematics of love

ISBN 9786045978627

Tình yêu 2. Hẹn hò 3. Xã hội học 4. Mô hình toán

học 306.73 - dc23

LDF0127p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm. In tại Công ty TNHH

In Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường Cầu

3

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

898-2017/CXBIPH/10-55/LĐ. Quyết định xuất bản số:

353/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 08/5/2017. In xong và nộp lưu

chiểu năm 2017.

MỤC LỤC

Giới thiệu

9

CHƯƠNG 1: Đâu là cơ hội tìm thấy tình yêu?

15

CHƯƠNG 2: Vẻ đẹp quan trọng đến đâu?

27

CHƯƠNG 3: Làm thế nào tối đa hóa một đêm trên phố

45

CHƯƠNG 4: Hẹn hò trực tuyến

61

4

CHƯƠNG 5: Trò chơi hẹn hò

87

CHƯƠNG 6: Bài toán tình dục

107

CHƯƠNG 7: Khi nào bạn nên yên bề gia thất?

123

CHƯƠNG 8: Làm thế nào để không méo mặt

với chuyện cưới xin

137

CHƯƠNG 9: Làm thế nào để trăm năm hạnh phúc

155

Lời bạt

169

Lời cảm ơn

173

5

Các thông tin liên quan

175

THUẬT TOÁN

CỦA TÌNH YÊU

GIỚI THIỆU

Trước khi bắt đầu tôi xin được tự thú: Tôi không

phaichuyên gia vê tinh yêu. Tôi chưa tưng theo hoc

khoa

hoc vê tâm ly nao; tôi chi hiêu đươc nhưng điêu cơ

ban

trong lĩnh vực hoa sinh hoc cua con ngươi; va lich

tinh trương cua tôi – cũng nhiều như ai – pha lẫn

giữa

những thanh công là đây nhưng tham hoa ma cuôi

6

cung lai co ích cho tôi.

Tuy vây, tôi la môt nha toan hoc. Va nhơ công viêc

thương nhât la đúc kết va ly giai cac mẫu hình

tronghanh vi cua con ngươi, tôi nhân ra răng toan

hoc co

thê đưa lai môt cach nhin mơi cho hâu hêt moi vân

đê– thâm chí la tinh yêu vôn đây huyên bí.

Muc đích cua tôi khi viêt cuôn sach nay không

phai la đê thay thê nhưng nguôn tư liêu xuât săc

vôn co

vê khoa hoc kêt giao cua con ngươi. Tôi cũng

không đu

trinh đô đê miêu ta nhưng nỗi đe doa vô hinh,

nhưngsay mê đên am anh hay nỗi tuyêt vong cung

cưc ma

7

tinh yêu co thê mang lai. Nêu đo la nhưng gi ban

mong chơ, tôi khuyên ban đơn gian la tim vê vơi

nhưng bưc hoa, bai thơ, công trinh điêu khăc va

nhưng bai ca đã được sáng tạo nên trong hơn 5000

năm qua.

Tôi chi muôn thư mang đên cho ban môt goc nhin mơi

vê một chu đê muôn thủa trong lich sư loai ngươi,

vơi kim chi nam la toan hoc.

Nêu ban nghi tinh yêu va toan hoc vôn di chẳng

liên quan tơi nhau cũng không sao. Cam xuc cua con

ngươi, không như nhưng phương trinh toan hoc,

không thê co quy tăc hay đươc day dỗ, va nhưng rộn

ràng tinh tế cua sư lang man không hê dê đinh

nghia.

Nhưng điêu đo không co nghia toan hoc không thê

8

đóng góp gì vào góc nhìn vê tinh yêu. Bởi vì rốt

cuộc, toan hoc la nganh nghiên cưu vê cac mô hinh,

dang thưc – dư đoan tư thơi tiêt cho đên sư tăng

trưởng cua cac thanh phô, kham pha moi vân đê tư

quy luât cua vũ tru đên hoat đông cua cac hat ha

phân tư. Va thanh thưc ma xem xet thi trong sô đo,

không co gi la co quy tăc, trât tư hay dê dang dư

đoan.

May măn thay, như hâu hêt moi vân đê cua cuôc

sông, tinh yêu cũng co vô vàn các dạng mô hình: tư

lương ngươi yêu trong suôt cuôc đơi đên cach chung

ta lưa chon đôi tương đê nhăn tin trên môt trang

web hen ho. Nhưng dang thưc nay bên xoăn, cuôn

vong, uôn lươn va tiên triên hêt như tinh yêu, va

9

la đều nhưng mô hình ma toan hoc sinh ra đê đăc ta.

Toan hoc sẽ mang lai rât nhiêu hiêu biêt mơi vê

chuyên hen ho, nhưng tôi lai co môt lơi tư thu

khac: Muc đích cua cuôn sach nay không nhăm tô

điêm cho đơi sông tinh yêu. Tôi muôn viêt cuôn sach

nay bởi tôi luôn cam thây co chut thât vong vơi

cach nhin nhân kha tiêu cực cua xa hôi vê toan hoc,

du tôi không ngac nhiên vê tai tiêng đó cua no.

Hâu hêt moi ngươi đêu chi biêt toan la môn hoc ma

ho ghet nhât khi con đi hoc: Các chu đê thi không

gây hưng thu, y tưởng thi hang trăm năm vân nguyên

như cũ, va lơi giai thi luôn co ở cuôi sach.

Chẳng co gi phai nghi ngơ khi ma môt sô ngươi cho

răng toan hoc sẽ chẳng co gi mơi mẻ đê giơi

10

thiêu đên moi ngươi. Nhưng điêu nay không đung.

Toan hoc la ngôn ngư cua tư nhiên. No la nên tang

cơ ban đê hinh thanh nên nhưng thanh tưu khoa hoc

va công nghê lơn cua thơi đai chung ta. Như tac

gia, nha vât ly Paul Davies đa noi:

Chưa từng có ai xa rời toan học màco thể hiểu

thâu ý nghĩa đủ đầy của trât tự thiên nhiên

vốn đã được thêu dêt sâu trong kêt câu của

thự̣c tại vật chất.

Đê thuyêt phuc ban răng toan hoc sâu săc, xac đang

va co sưc anh hưởng lơn ra sao, tôi chu tâm chon

môt chu đê dương như vô cung không liên quan đên

nhưng phương trinh va cac mênh đê, từ đó chưng minh

răng toan hoc vân luôn co gia tri, kể cả trong bôi

canh của chu đê ấy. Tôi muôn chia sẻ vơi cac ban

11

nhưng cach hiêu ưa thích cua tôi vê chu đê tinh

yêu, tât nhiên la khac biêt môt cach đây toan hoc.

Chung ta sẽ cung tính toan cơ hôi tim đươc nưa

kia cua ban. Tôi sẽ đưa ra cho ban môt ly luân đây

tính toan hoc để điều chỉnh cách tiêp cân môt

ngươi trong quan bar. Va thâm chí chung ta sẽ

cung xem xet môt sô meo toán đê lâp kê hoach trơn

tru cho ngay cươi trong đai cua ban.

Tôi đa xây dưng phần lớn ví du với mô hinh kinh

điên: nam giới với nữ giới. Điêu nay đơn gian la vi

co hai nhom ro rang hương đên nhau sẽ khiên viêc

tính toan trở nên đơn gian hơn rât nhiêu. Du vây,

nhưng đap an va lơi khuyên trong cuôn sach nay co

thê đươc ap dung cho moi giơi tính va moi xu hương

tính duc.

12

Đôi khi chung ta sẽ sư dung dư liêu tư nhưng căp

đôi ngoai đơi thưc đê đưa ra chiên lươc cho nhưng

kẻ cô đơn đang đi tim nưa kia hoan hao. Khi khac,

chung ta lai lạc bước sang lĩnh vực trừu tượng hóa

và lược giản hóa (những phương pháp rất quen thuộc

của toán học) đê tim cho minh thêm nhưng kiên thưc

mơi. Môt sô ví du chưa đưng rât nhiêu yêu tô kinh

tê va khoa hoc, nhưng toan hoc thì luôn có mặt, du

đôi khi nó đóng vai tro ít quan trong hơn. Cac ví

du nay co thê không ap dung trưc tiêp đươc vao đơi

sông tinh yêu riêng cua ban, nhưng tôi hy vong ban

sẽ thây chung thu vi.

Cuôi cung, du muc đích cua cuôn sach nay la mở

ra nhưng dạng thức phổ biến của một trong những bí

mât lơn nhât của cuộc đơi môt con ngươi, nhưng

13

niềm hy vọng lớn lao của tôi vẫn la mong sao môt

chut hiêu biêt vê tinh yêu dươi cai nhin toan hoc

sẽ giup ban thêm yêu toan hoc.

14

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát