Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Phần 2 - 5000 Năm Lịch Sử Trung Quốc

5000 NĂM LỊCH SỬ TRUNG QUỐC (Phần 2)

Tác giả: Hồ Ngật

CHƯƠNG III. TẤN – NAM – BẮC TRIỀU

VỆ THANH THIỆN CHIẾN

Vệ Thanh (?, mất năm 106 TCN), tự Trọng Khanh, cha

là Trịnh Quý, người Hà Đông - Bình Dương (phía Tây

Nam Lâm Phần, Sơn Tây ngày nay), từng làm quan sai

cho nhà Bình Dương Hầu Tào Thọ. Trịnh Quý tư tình

với người hầu của nhà chủ là Vệ Âu nên sinh hạ Vệ

Thanh. Thời niên thiếu, Vệ Thanh ở nhà chăn dê,

từng chịu nhiều điều sỉ nhục cũng như sự thờ ơ của

mọi người. Lớn lên, ông làm gia nhân cho Bình Dương

Hầu. Năm Kiện Nguyên thứ 2 (năm 139 TCN), chị của

Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được triệu vào cung và được

Hán Vũ Đế yêu mến. Vệ Thanh theo chị đến Trường An,

1

làm việc trong cung Kiện Chương. Do giỏi cưỡi

ngựa, bắn tên nên ông thường được theo hầu Hán Vũ

Đế đi săn. Nhờ thường xuyên tiếp cận nhà vua nên Vệ

Thanh rất được Hán Vũ Đế yêu mến.

Năm Nguyên Quang thứ sáu, quân Hung Nô tấn công

Cốc Quận. Hán Vũ Đế cử Vệ Thanh làm Xa kỵ tướng

quân, cùng với Kỵ tướng quân Công Tôn Ngao, Khinh

xa tướng quân Công Tôn Hạ, Phiêu kỵ tướng quân Lý

Quảng, mỗi người thống lãnh một vạn kỵ binh, chia

thành bốn hướng: Thượng Cốc, Đại, Vân Trung, Nhạn

Môn để tập kích quân Hung Nô. Ba đạo quân của Công

Tôn Ngao, Công Tôn Hạ, Lý Quảng đều bị quân Hung Nô

đánh bại, duy chỉ có Vệ Thanh lần đầu xuất chinh

đã giành chiến thắng, mã đáo thành công, chiếm được

thánh địa của quân Hung Nô dùng để tế tổ tiên là

2

Long Thành và giết hơn 700 tướng sĩ của địch. Nhờ

lập được chiến công, Hán Vũ Đế đã thăng ông lên

chức quan Nội hầu.

Năm Nguyên Sóc thứ nhất (năm 128 TCN), Hán Vũ Đế

lại lệnh cho Vệ Thanh thống lĩnh ba vạn kỵ binh

tiến về phía Nhạn Môn Quan để đánh Hung Nô, Tướng

quân Lý Tức xuất binh đến Đại Quận để phối hợp

cùng. Vệ Thanh giao chiến ác liệt với đại quân Hung

Nô, giết và bắt sống hàng ngàn tù binh, đại thắng

trở về. Hai lần xuất binh đánh quân Hung Nô đều

giành chiến thắng, Vệ Thanh đã chứng tỏ mình là một

nhân tài quân sự kiệt xuất.

Mùa xuân năm Nguyên Sóc thứ hai (năm 127 TCN),

quân Hung Nô lại tập kết nhiều kỵ binh xâm phạm,

quấy nhiễu vùng Thượng Cốc, Ngư Dương của nhà Hán,

3

chỉ để lại một ít binh lực ở Lão Sào, Hà Nam. Hán

Vũ Đế đã áp dụng cách đánh “hạn chế sở trường của

địch hòng làm chúng yếu đi”, ông lệnh cho Vệ Thanh,

Lý Tức thống lĩnh bốn vạn tinh binh, tấn công vùng

Hà Nam của Hung Nô. Vệ Thanh áp dụng sách lược

chiến thuật tập kích đánh “thọc sườn”, trước tiên

ông thống lĩnh mấy vạn kỵ binh xuất phát từ Vân

Trung, đi đường vòng đón đầu quân địch, đánh chiếm

được hai cửa ải hiểm yếu là Thạch Môn Thủy và Cao

Khuyết, cắt đứt đường rút lui của quân Hung Nô.

Tiếp theo, ông dẫn quân tiến về Nam, qua mấy ngàn

dặm hành quân tác chiến, cuối cùng đoàn quân đến

được Lũng Tây, bao vây vùng đất Hà Nam của Lâu

Phiền Vương và Bạch Dương Vương của Hung Nô. Hai vị

vương này thấy tình thế không ổn, vội vàng thống

4

lĩnh quân đội tiến về phía Tây, vượt sông Hoàng Hà,

tháo chạy bằng đường núi đến vùng gần Kê Lộc Tái.

Vệ Thanh thống lĩnh đại quân truy kích quân Hung

Nô, giết chết hơn hai ngàn ba trăm quân lính, bắt

sống mấy ngàn tù binh, đoạt được hơn một triệu bò,

dê, thu hồi vùng đất Hà Nam. Sau đấy, ông đã lập

nên quận Sóc Phương thuộc quyền cai quản của Hán

triều. Hán Vũ Đế đã phong Vệ Thanh làm Trường Bình

Hầu, ban cho bổng lộc ba ngàn tám trăm hộ.

Năm Nguyên Sóc thứ 5 (năm 124 TCN), Hán Vũ Đế phát

động cuộc công kích với Hữu Hiền Vương của quân

Hung Nô, điều động binh lực hơn mười vạn người. Vua

lệnh cho Vệ Thanh thống lĩnh ba vạn kỵ binh đến

Cao Khuyết. Hán Vũ Đế lại phái Vệ úy Tô Kiện làm Du

kích tướng quân, Tả nội sử Lý Tữ làm Cường nỗ

5

tướng quân, Thái Bộc Công Tôn Hạ làm Kỵ tướng quân,

Đại tướng Lý Thái làm Khinh xa tướng quân, các đại

quân này đều do Vệ Thanh chỉ huy, tiến về Sóc

Phương. Ngoài ra ông còn phái Đại hình Lý Tức, Ngạn

Đầu Hầu Trương Thứ Công làm Tướng quân, cả hai dẫn

binh đến Hữu Bắc Bình để kiềm chế binh lực của Hữu

Hiền Vương, cắt đứt sự liên lạc giữa ông ta với

Thiền Vu, phối hợp tác chiến cùng Vệ Thanh, tấn

công trực diện. Hữu Hiền Vương của quân Hung Nô

biết tin quân Hán xuất chinh tỏ vẻ khinh địch, nghĩ

rằng sa mạc hoang vắng, đường sá lại xa xôi, quân

Hán sẽ không dám tấn công, nên lơ là cảnh giác,

toàn quân chỉ lo vui say yến tiệc. Vệ Thanh nhân cơ

hội đó đã phát động cuộc tập kích bất ngờ “xuất kỳ

bất ý, công kỳ bất bị” (đánh thẳng vào điểm yếu

6

của địch, vào lúc chúng không kịp đề phòng) và bao

vây doanh trại của Hữu Hiền Vương. Hữu Hiền Vương

đang trong cơn say, giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng

mang theo ái thiếp cùng 800 kỵ binh chạy về phía

Bắc trốn vào đồng hoang. Vệ Thanh lệnh cho Khinh kỵ

Hiệu úy Quách Thành đuổi theo hơn trăm dặm nhưng

đã không kịp. Lần xuất quân này đã bắt sống được

hơn năm mươi người nhà của Tỷ Vương Hung Nô, hơn

một vạn năm trăm binh lính và mười vạn gia súc. Đại

quân của Hữu Hiền Vương gần như tan rã, để lại nỗi

căm hận rất lớn cho Thiền Vu. Vệ Thanh dẫn đại

quân toàn thắng trở về, Hán Vũ Đế phái sứ giả mang

ấn Đại tướng quân đến biên cương để nghinh đón và

giao cho Vệ Thanh, phong ông chức Tướng quân thống

lĩnh ba quân.

7

Năm Nguyên Sóc thứ sáu (năm 123 TCN), Vệ Thanh lại

dẫn binh từ Định Tương tấn công quân Hung Nô. Hợp

Kị Hầu Ngao làm Trung tướng quân, Thái Bộc Hạ làm

Tả tướng quân, Hấp Hầu Triệu Tín làm Tiền tướng

quân, Vệ úy Tô Kiện làm Hữu tướng quân, Lang Trung

Lệnh Lý Quảng làm Hậu tướng quân, Tả nội sử Lý Tữ

làm Cường nỗ tướng quân, nghe theo sự chỉ huy của

Đại tướng Vệ Thanh, đã chém được đầu hơn 1.000 quân

Hung Nô mới dẫn binh quay về. Đến cuối tháng, đại

quân lại xuất phát từ Định Tương đã giết và bắt

sống hơn vạn quân địch.

Năm Nguyên Thú thứ 4 (năm 119 TCN), Hán Vũ Đế

triệu tập mười vạn kỵ binh hùng dũng tiến quân về

Mạc Bắc, chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn quân chủ lực

của Hung Nô. Để bảo đảm cho việc cung cấp quân nhu

8

tác chiến, nhà vua đã thành lập mười bốn vạn xe

ngựa chiến, mười vạn bộ binh để vận chuyển lương

thảo. Hán Vũ Đế sai Hoắc Khứ Bệnh xuất binh từ Đại

quận, Hữu Bắc Bình tấn công vào đội quân chủ lực

của Thiền Vu Hung Nô ở núi Lang Cư Tư, Vệ Thanh

xuất binh từ Định Tương, tấn công vào quân của Tả

9

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát