Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Mật Mã Văn Hóa

mật mã văn hóa

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 3851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập viên: Lê Thị Hằng Trình bày: Thu Hiền

Sửa bản in: Phương Anh Thiết kế bìa: Cẩm Châu

1

THE CULTURE CODE

Copyright © 2006 by Clotaire Rapaille

Afterword copyright Copyright © 2007 by Clotaire

RapailleThis translation published by arrangement

with Crown Business, an imprint of the Crown

Publishing Group, a division of Penguin Random

House LLC.

Bản quyền tiếng Việt © 2016, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa The Crown Publishing Group và Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà thông qua Maxima Creative Agency.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Rapaille, Clotaire

Mật mã văn hoá : Giải mã động cơ mua bán và cách

sống của con người trên thế giới / Clotaire

Rapaille ; Tương Phùng dịch. - H. : Lao động ; Công

ty Sách Thái Hà, 2016. - 331tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The culture code : An

ingenious way to understand why people around the

world buy and live as they do

ISBN 9786045971116

1. Dân tộc học 2. Văn hoá 3. Nhận thức 4. Hành vi

3

5. Tiêu dùng

305.8 - dc23

LDH0149p-CIP

4

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát