icon homearrowDanh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Thời gian Giải thưởng
01 84126xxxx846 15/06/2017 03:06:05 Gói tuần
02 84126xxxx846 15/06/2017 03:06:16 Sách tự chọn
03 84909xxxx29 15/06/2017 03:06:17 Sách tự chọn
04 84909xxxx29 15/06/2017 03:06:38 Gói ngày
05 84126xxxx846 15/06/2017 03:06:48 Gói tuần
06 84122xxxx347 15/06/2017 07:06:01 Gói tuần
07 84120xxxx484 15/06/2017 07:06:02 Gói tuần
08 84122xxxx430 15/06/2017 07:06:03 Gói ngày
09 84122xxxx962 15/06/2017 07:06:05 Gói ngày
10 84122xxxx553 15/06/2017 07:06:05 Gói ngày
11 84122xxxx936 15/06/2017 07:06:09 Sách tự chọn
12 84122xxxx617 15/06/2017 07:06:11 Gói tháng
13 84122xxxx962 15/06/2017 07:06:17 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
14 84122xxxx617 15/06/2017 07:06:22 Gói ngày
15 84120xxxx480 15/06/2017 07:06:32 Gói tháng
16 84122xxxx617 15/06/2017 07:06:34 Gói tháng
17 84122xxxx347 15/06/2017 07:06:38 Sách tự chọn
18 84120xxxx484 15/06/2017 07:06:40 Gói ngày
19 84122xxxx430 15/06/2017 07:06:41 Sách tự chọn
20 84122xxxx324 15/06/2017 07:06:41 Sách tự chọn

feedback
feedback