icon homearrowDanh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Thời gian Giải thưởng
01 84122xxxx240 15/06/2017 09:06:25 Gói ngày
02 84122xxxx604 15/06/2017 09:06:26 Sách tự chọn
03 84121xxxx477 15/06/2017 09:06:26 Gói tháng
04 84122xxxx354 15/06/2017 09:06:31 Sách tự chọn
05 84122xxxx394 15/06/2017 09:06:31 Gói ngày
06 84120xxxx527 15/06/2017 09:06:32 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
07 84121xxxx188 15/06/2017 09:06:33 Sách tự chọn
08 84122xxxx635 15/06/2017 09:06:33 Gói tháng
09 84120xxxx495 15/06/2017 09:06:33 Gói tuần
10 84122xxxx276 15/06/2017 09:06:34 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
11 84122xxxx363 15/06/2017 09:06:35 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
12 84120xxxx482 15/06/2017 09:06:35 Sách tự chọn
13 84121xxxx514 15/06/2017 09:06:35 Sách tự chọn
14 84120xxxx498 15/06/2017 09:06:35 Gói tuần
15 84122xxxx235 15/06/2017 09:06:35 Gói ngày
16 84122xxxx240 15/06/2017 09:06:36 Gói ngày
17 84122xxxx430 15/06/2017 09:06:37 Gói tuần
18 84121xxxx476 15/06/2017 09:06:42 Sách tự chọn
19 84121xxxx160 15/06/2017 09:06:43 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
20 84121xxxx467 15/06/2017 09:06:43 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng

feedback
feedback