icon homearrowDanh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Thời gian Giải thưởng
01 84121xxxx188 15/06/2017 09:06:12 Gói tháng
02 84122xxxx320 15/06/2017 09:06:12 Gói tuần
03 84122xxxx200 15/06/2017 09:06:13 Gói tháng
04 84121xxxx477 15/06/2017 09:06:13 Gói ngày
05 84122xxxx324 15/06/2017 09:06:14 Gói tuần
06 84121xxxx476 15/06/2017 09:06:15 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
07 84122xxxx354 15/06/2017 09:06:15 Gói tháng
08 84122xxxx301 15/06/2017 09:06:16 Gói ngày
09 84122xxxx635 15/06/2017 09:06:17 Sách tự chọn
10 84121xxxx514 15/06/2017 09:06:18 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
11 84122xxxx198 15/06/2017 09:06:18 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
12 84120xxxx499 15/06/2017 09:06:19 Gói tháng
13 84122xxxx354 15/06/2017 09:06:19 Gói ngày
14 84121xxxx489 15/06/2017 09:06:20 Gói ngày
15 84120xxxx482 15/06/2017 09:06:22 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
16 84121xxxx160 15/06/2017 09:06:22 Gói ngày
17 84122xxxx324 15/06/2017 09:06:24 Sách tự chọn
18 84122xxxx363 15/06/2017 09:06:24 Sách tự chọn
19 84122xxxx320 15/06/2017 09:06:24 Gói ngày
20 84120xxxx498 15/06/2017 09:06:25 Gói tháng

feedback
feedback