icon homearrowDanh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Thời gian Giải thưởng
01 84120xxxx480 15/06/2017 07:06:43 Sách tự chọn
02 84122xxxx451 15/06/2017 07:06:43 Gói tuần
03 84122xxxx347 15/06/2017 07:06:49 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
04 84122xxxx962 15/06/2017 07:06:53 Gói ngày
05 84122xxxx553 15/06/2017 07:06:53 Gói ngày
06 84120xxxx480 15/06/2017 07:06:54 Sách tự chọn
07 84122xxxx451 15/06/2017 07:06:54 Gói ngày
08 84122xxxx936 15/06/2017 07:06:58 Gói ngày
09 84122xxxx973 15/06/2017 07:06:59 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
10 84120xxxx483 15/06/2017 08:06:04 Gói tuần
11 84120xxxx483 15/06/2017 08:06:27 Sách tự chọn
12 84120xxxx483 15/06/2017 08:06:52 Gói tuần
13 84122xxxx604 15/06/2017 09:06:02 Thẻ nạp trị giá 20.000 đồng
14 84121xxxx160 15/06/2017 09:06:03 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
15 84122xxxx235 15/06/2017 09:06:03 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
16 84121xxxx467 15/06/2017 09:06:03 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng
17 84121xxxx489 15/06/2017 09:06:04 Sách tự chọn
18 84122xxxx301 15/06/2017 09:06:05 Gói tuần
19 84120xxxx485 15/06/2017 09:06:09 Gói tuần
20 84122xxxx430 15/06/2017 09:06:12 Thẻ nạp trị giá 200.000 đồng

feedback
feedback